Hvem skal eie Norge?

Hvem skal eie Norge?

Hva skal aksjon for Norsk Eierskap oppnå?

Vi skal fjerne formueskatt på arbeidende kapital

Det siste halvåret har mange flyttet til Sveits for å slippe å tømme kapital fra bedriften for å betale formueskatt. Vi ønsker ikke å flytte. Vi vil drive næring i lokalsamfunnet, side om side med folk som vi kjenner. Derfor løfter vi kampen mot skatt på arbeidende kapital inn i lokalvalget til høsten og stortingsvalget i september 2025.

Hvor enn du bor i Norge – vi håper du vil støtte oss i arbeidet.

Meld inn din bedrift eller bidra med støtte

Støtt Aksjon for Norsk Eierskap

For å gjennomføre planene våre trenger vi støtte. Vi trenger bedriftsmedlemmer over hele landet i alle lokalsamfunn, og vi trenger ditt engasjement der du og din bedrift holder til.

Vi trenger støtte til å informere om uheldige konsekvenser av skatt på arbeidende kapital. Vi vil fremskaffe oppdaterte fakta, delta på arrangementer og debatter over hele landet, og produsere materiell som filmer og animasjoner.

Gi et valgfritt støttebeløp, abonner på vårt nyhetsbrev, eller meld inn din bedrift og støtt Aksjon for Norsk Eierskap.

Vedtekter

Gi ditt bidrag

Meld deg inn

Nyhetsbrev

Hvem er Aksjon for Norsk Eierskap?

Aksjon for Norsk Eierskap er en frivillig nasjonal medlemsorganisasjon stiftet 14. mars 2023. Målet vårt er å fjerne formueskatt på arbeidende kapital. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

Vi skal informere
Vi tror at bedre kunnskap gir bedre beslutninger. Derfor skal vi bidra med kunnskap. I en nasjonal undersøkelse gjort av IPSOS i desember 2022, så vi at personer som mottok informasjon om konsekvensene av formueskatt på arbeidende kapital ble markant mer negative til skatten – uansett partipolitiske preferanser.

Frem mot stortingsvalget 2025 skal vi bidra med begripelig og oppdatert kunnskap til politikere og velgere om de negative konsekvensene av skatt på arbeidende kapital.

Aksjonen skal delta åpent i demokratiske prosesser. Vi skal jobbe for at politikerne våre får best mulig forståelse for hvordan skatt på arbeidende kapital truer arbeidsplasser og står i veien for vekst og innovasjon i norskeide bedrifter.

Styret
I styret sitter initiativtakerne Roger Hofseth og Knut Flakk, og leder av Næringsforeningen Ålesundregionen, Lene Trude Solheim. Styret skal utvides i løpet av året.

Sekretariat
Organisasjonen er under oppbygging, og sekretariatet ligger i dag i Ålesund.

Kontakt styret via sekretariatet:
post@norskeid.no
+47 452 69 930

Aktiviteter

Hva er planene fremover?

Aksjonen har allerede hatt møter med sentrale politikere fra mange partier. Det skal vi fortsette med. Vi skal også samarbeide med næringsforeninger og næringslivsorganisasjoner over hele landet som støtter vår sak.

Mange har allerede tatt kontakt. Vi skal gjøre det lett for alle å forstå hvorfor denne skatten er problematisk for eiere som er bosatt i Norge, og hvordan den virker negativt på arbeidsplasser, innovasjon, investeringer og lokalsamfunn.

Vi skal vise hvorfor det er urettferdig at denne skatten bare rammer private bedrifter med eiere bosatt i Norge. Det er nemlig slik at utlendinger og staten slipper.

Vi skal fortsette å delta i debatter, og vi skal produsere og dele faktabasert pedagogisk materiale som rapporter, filmer og animasjoner.

Q&A – Formuesskatt på arbeidende kapital

Skatt på arbeidende kapital rammer norskeide bedrifter og arbeidsplasser. Nedenfor har vi oppsummert fakta angående skatt på arbeidende kapital.

Formuesskatt er en personlig skatt basert på verdien av en persons formue. Det aller meste som tas inn av formueskatt i Norge er skatt på verdien av bedrifter. Verdien av bedrifter er for eksempel verdien av bygninger, maskiner, forskning, varelager, teknologi, eiendommer, osv. Det kalles arbeidende kapital, penger som er satt i arbeid i bedriften. En eier må betale skatt på verdien av bedriften, selv om den skulle gå med underskudd. Hvis eieren ikke har penger til overs privat for å betale formuesskatten, må eieren ta ut utbytte fra bedriften. Da må eieren først betale utbytteskatt på 37,8 prosent. Dessuten må alle andre eiere også ha sin andel av utbytte.

Norske eiere
Formuesskatten betales kun av norske bedriftseiere og ikke utenlandske eller statlig eide selskaper i Norge. Derfor straffer skatten norske eiere av bedrifter i Norge. Dette er konkurransevridende i disfavør av norske eiere, som alene gjør at den bør reduseres og ikke økes.

Industribedrifter
Bedrifter må betale formuesskatt av faste verdier som blant annet maskiner, store bygg, lagre og teknologi, mens ideer, kompetanse og verdien av selskapets merkevare ikke skattlegges. Dermed rammer formuesskatten norskeide industribedrifter spesielt hardt.

Små bedrifter
Skatten rammer hardest de bedriftene som har lav inntjening og lite kapital, f. eks mindre bedrifter.

Bedrifter inne i en kriseperiode
Formuesskatten må betales selv om bedriften går med underskudd. For bedrifter som er i en kriseperiode, skapt av pandemi, økte råvare- og strømpriser, eller lignende, blir det en ekstra belastning å også måtte tappe ressurser fra bedriften for å betale skatt.

De fattigste eierne
Om det er flere gründere i en vekstbedrift, rammes de «fattigste eierne» mest, siden de raskere må selge seg ned eller ut enn de som har penger fra før. Det bidrar igjen til økte ulikheter.

Bedrifter i distriktene
Verdifastsettingen av eiendom tar ikke nok hensyn til eiendommens markedsverdi og lokasjon. For eksempel vil et industribygg i distriktene ofte kun ha verdi for bedriften som bruker den i sin produksjon. Det er få alternative brukere. Følgelig kan salgsverdien være lav eller lik null. Likevel blir den verdsatt som om den lå i et tettbygd strøk.

Oppstartsbedrifter som børsnoteres
Aksjeverdien av børsnoterte gründerbedrifter er basert på forventning om fremtidig inntjening. Hvis bedriften ikke har inntjening, men høy børsverdi, må gründere likevel betale formuesskatt basert på børsverdien. Gründere som gjerne har investert alt de eier i bedriften har sjelden penger til overs til å betale formueskatt. Formueskatt kan gjøre det mindre attraktivt for gründere å hente inn kapital gjennom børsnotering. Derfor er formuesskatten et hinder for børsnotering og dermed nyetableringer, vekst og flere arbeidsplasser.

Formuesskatt på arbeidende kapital treffer kun eierne bosatt i Norge. Utenlandske eiere, staten, eller nordmenn som har flyttet utenlands slipper å betale denne skatten. Dermed er det i praksis en straffeskatt på norske eiere som velger å bo og drive næring i norske lokalsamfunn.

Ettersom formuesskatten beregnes uavhengig av om bedriften tjener penger, havner flere norske eiere i en posisjon der de ikke har de pengene som kreves for å betale formuesskatten. I en slik situasjon kan de ta opp lån for å betale formuesskatten, selge bedriften eller flytte ut av landet. Å ta opp lån for å betale skatten innebærer stor personlig risiko. Dessuten vil ikke alle eiere få lån, og mange har allerede stor gjeld etter å ha bygget opp selskapet. Det er heller ikke gitt at en eier får solgt andeler eller aksjer til en riktig pris. For å unngå å tappe bedriften for kapital har derfor mange norske eiere flyttet ut av landet.

92 % av de som betaler formuesskatt har ligningsformuer under 10 mill. kroner. Dette er blant annet eiere av små og mellomstore bedrifter, der eierne kan ende opp med å måtte ta ut utbytte fra bedriftene for å kunne betale formuesskatten.

Finansdepartementet mener en slik fremstilling blir altfor unyansert. Det er ifølge Finansdepartementet den samlede beskatningen av bedriften og eierne som er relevant. Som bedriftseiere bidrar man med selskapsskatt og potensiell utbytteskatt, i tillegg til formuesskatten. Bedriften bidrar også med arbeidsgiveravgift. Å si at det blir 25 000 nullskatteytere med et bortfall av formuesskatten bidrar derfor ikke til en god og faktabasert debatt.

Hvis formuesskatt på arbeidende kapital avvikles, vil det føre til at rundt 5 000 nye personer ikke vil betale skatt det enkelte året. Av disse har kun 700 personer en netto likningsformue over tre millioner. Målt over flere år blir antall nye nullskatteytere ved et bortfall av skatt på arbeidende kapital forsvinnende få. Faktisk vil det over en treårsperiode ikke bli noen nye nullskatteytere ved fjerning av skatt på arbeidende kapital.

Staten må finne andre løsninger for å sikre inntekter. En mulighet er å øke selskapsskatten. Det vil være mer rettferdig. Også staten og utlendinger må betale selskapsskatt.

Pandemien skapte stor usikkerhet for norsk næringsliv, noe som har gitt et stort etterslep i investeringer i næringslivet. Når pandemien var over, og usikkerheten i næringslivet ble mindre, var ble noe av etterslepet i investeringer tatt igjen. Derfor så vi større investeringer i næringslivet i 2022.

I hele OECD har bare tre av de 38 medlemslandene en formuesskatt. Utenom Norge er det bare Sveits og Spania som har en formuesskatt. Formuesskatten er mye lavere i Spania og Sveits, enn i Norge. I flere av regionene i de to landene er formuesskatten nærmest null.

Eiere som ikke har penger nok til å betale formuesskatten, må ofte ta ut utbytte for å kunne betale formuesskatten, noe som også gir skatt på utbytte. Formuesskatten fører dermed ofte til en dobbeltbeskatning for norske eiere, ettersom man både må betale formuesskatt og utbytteskatt. Sammen med selskapsskatten gir dette Norge den høyeste kapitalbeskatningen i hele OECD. Mer presist er skatteleggingen av norske eiere 13,5 % høyere enn for gjennomsnittet i de europeiske OECD-landene.

Det er heller motsatt. Færre og færre land har formuesskatt. Frankrike fjernet den i 2017, nettopp fordi de ville snu strømmen av franskmenn som flyttet ut av landet. De så hvor skadelig formuesskatten var for fransk næringsliv og franske arbeidsplasser, samt at de nasjonale skatteinntektene ble mindre som følge av utflyttinger av franske eiere. Sverige avskaffet formuesskatten i 2007 av samme grunn. Finland og Island avviklet formuesskatten i 2006, og Danmark avviklet den i 1997. Norge er dermed det eneste landet i Norden som fortsatt har en formuesskatt.

Vi mener det er et stort gode at eierne av bedriftene er til stede i de lokalsamfunnene de investerer i. Lokale eiere står for 2/3 av sysselsettingen i privat sektor, og lokale eiere gir dermed større trygghet for at arbeidsplassene forbli i Norge. I tillegg er det viktig å beholde norsk eierskap i strategisk viktige bedrifter og sektorer, slik også regjeringens eierskapspolitikk legger opp til. Da kan ikke skattepolitikken favorisere utenlandske eiere.

Beskatningen av privatpersoner er lavere i Norge sammenlignet med andre land i OECD. Dette er særlig et resultat av at Norge ikke har noen nasjonal eiendomsskatt eller arveavgift. Når det gjelder beskatningen av norske eiere, altså summen av formuesskatt, utbytteskatt og selskapsskatt, er Norge derimot blant de tre landene med høyest skattelegging av alle de europeiske OECD-landene. Mer presist er skatteleggingen av norske eiere 13,5 % høyere enn for gjennomsnittet i de europeiske OECD-landene.

Formuesskatten var på 19 milliarder kroner i 2013, justert etter dagens pengeverdi. De forventede inntektene fra formuesskatten for 2023 er på om lag 30 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på om lag 60 %. Derfor er det ingen tvil om at formuesskatten er mye høyere nå enn den var for ti år siden.

Formueskatten rammer også eiere i distriktene. For eksempel, i 2021 stod norskeide bedrifter i Møre og Romsdal og Nordland for 57 % av verdiskapingen i begge fylkene, mens det samme tallet var kun 42 % og 43 % i henholdsvis Viken og Oslo ifølge en rapport fra Menon Economics. I Viken og Oslo er andelen statseide og utenlandskeide selskaper større.

Dette argumentet ble presentert i en artikkel utarbeidet av Frischsenteret. For det første er metodikken bak artikkelen omdiskutert. For det andre er det heller ingen funn i artikkelen som tilsier at økt formuesskatt gir flere arbeidsplasser. Snarere er dette kun en antagelse forskerne har. En konstruktiv debatt om formuesskatten kan ikke være basert på antakelser, men må være basert på fakta.

Nyhetsklipp

«Verdiar og inntekter må skapast før dei kan delast.»

«At vi har eit mangfald av bedrifter landet rundt med variert og lokalt eigarskap som skaper arbeidsplassar, skatteinntekter og aktivitet i lokalsamfunna – er ein direkte føresetnad for velferd.» Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant for Venstre.

Ole Gjems-Onstad mener hetsen av de rike har gode levekår i Norge

– Jeg er redd sentrale politikere og samfunnstopper ikke forstår hvor hardt bruk av skjellsord mot navngitte enkeltpersoner virker. De skaper et utall overskrifter og en tsunami på sosiale medier. Adressatene husker det resten av livet, sier professor emeritus Ole Gjems-Onstad, som har gjort et dypdykk i forslaget til neste års statsbudsjett.

Eierbeskatningen i Norge har aldri vært høyere enn den er i 2023

I et Civita-notat forteller Mathilde Fasting i Civita at formuesskatten har doblet seg med om lag 15 mrd. kroner under Støre-regjeringens første to år, hvorav 11,5 mrd. kroner er på næringskapital (160 prosent). I tillegg har betalt utbytteskatt økt med om lag 12 mrd. kroner (52 prosent).

IKT Norge ber om en skattepolitikk som sikrer konkurransekraften til norske eiere og investorer

IKT-Norge ber derfor regjeringen primært redusere formuesskatten for såkalt “arbeidende kapital” tilbake til 2021-nivå.

– Viser manglende innsikt

Reagerer kraftig på uttalelser om formuesskatten

Vestlandsinvestorer refser Vedum og Støre: – Fullstendig uvitende om hva som skjer der ute

Velgerne har felt en nådeløs dom over Arbeiderpartiet og Senterpartiet: – Dette er en alvorlig tid for Norge som næringslivsnasjon, sier Knut Flakk.

Intet grønt skifte for bedrifter med røde tall

For oss som er opptatt av klima, er formuesskatt på arbeidende kapital en hindring, skriver artikkelforfatteren.

Vi trenger tusenvis av hoder med tusenvis av idéer

Vestres visjon om «megasvære bedrifter» er inspirerende, men vi må ikke glemme de små og mellomstore bedriftene. De er bærebjelken i norsk økonomi, og deres bidrag er uvurderlig.

Uforutsigbar næringspolitikk

Partileder Olaug Bollestad i KRF vil fjerne formueskatt på arbeidende kapital. Det skriver Bollestad i et innlegg i Dagen den 28. august 2023.

Norge trenger verdiskapning

Av Bror-Lennart Mentzoni, Fylkesordførerkandidat Vestfold, for KrF, Sandefjord

– Politikerne kan flytte til Sveits hvis de vil

– Jeg kan ikke sitte og se på noe som er så idiotisk som formuesskatten, sier laksegründer Roger Hofseth.

Rapport om eigarskapen i Noreg vekkjer uro

Aldri tidlegare har ein større del av den norske verdiskapinga vore på utanlandske hender.

Den samlede skatteregningen har økt kraftig de siste to årene, og doblet seg siden regjeringsskifte

I følge en pressemelding og analyse fra Regnskap Norge har næringslivets skatteregning økt kraftig under Støre-regjeringen.

Finansering av formuesskatten er nå høyere enn selve skatten

– Det er korrekt at den samlede skatteregningen har kraftig økt de siste to årene, og doblet seg siden regjeringsskifte, sier Rune Aale-Hansen adm. direktør i Regnskap Norge.

Sunnmøre-rop om hjelp: Vi ønsker ikke å flytte til Sveits

ÅLESUND (VG) Knut Flakk driver milliard-virksomhet på Sunnmøre. – Vi ønsker virkelig ikke å flytte til Sveits, vi vil virke i våre lokalsamfunn, sier han.

Prøver å «ta de rike» – ender opp med å skade seg selv

En tysk undersøkelse viser at formuesskatt gir redusert økonomisk vekst – og dermed lavere skatteinntekter, skriver Marley Flåtrud og Morten H. Christophersen i RSM Advokatfirma.

Undersøkelse juni 2023 - "kveles av skatt og avgift"

Næringslivet landet rundt er i en faretruende situasjon, delvis på grunn av regjeringens politikk.

Formuesskatten treffer også ferske gründere

– Formuesskatten rammer deg og selskapet ditt uansett om du tjener penger eller ikke. Det er veldig inngripende, tærer på motivasjonen og som gründer føler du deg fanget, sier Alf Gunnar Andersen, gründeren bak teknologiselskapet Horde.

Vi må begynne å snakke på en annen måte om norske eiere

– Det er ikke sånn at vi ikke vil bidra. Vi tar allerede i dag store verdier ut av selskapene våre for å betale skatt. Jeg kjenner meg ikke igjen når vi omtales som snyltere, sier Gunvor Ulstein.

Ap-mann tar skatteoppgjør med eget parti: – Ser jo hvor urimelig dette er

Radiogründer Svein Larsen mener skatteinnretningen og svak argumentasjon ødelegger for Arbeiderpartiet. Han frykter at privat sektor vil miste tilliten til partiet fullstendig.

Fikk skattesjokk – avviklet selskapet

– Vi betaler gjerne skatt når vi har inntekt, men å skatte av fiktive luftverdier blir for tungt, sier seriegründer Harald Furu (73).
Lars Oscar Fossen Øvstegård, foto

Banken hadde nekta meg å starte opp med dei skattane vi har no

«Medan eg for få år sidan knapt nok betalte formuesskatt, må eg no ta ut 600.000 kroner i ekstra lønn for å betale formuesskatt på arbeidande kapital, nær ti prosent av selskapets omsetjing». Lars Oscar Fossen Øvstegård hevdar formuesskatt på arbeidande kapital er øydeleggande for norsk næringsliv.

Vil teste formuesskatten i retten

Vil teste formuesskatten i retten. Ørsta-gründer er villig til å låne millionbeløp og har alliert seg med advokat, rekneskapsførar og bank for å gå til sak mot staten.

Varsku om svekka norsk eigarskap

Sjeføkonom meiner skattepolitikken gjer Norge meir sårbart og tappar lokalsamfunn for risikokapital.

– Norske eiere må ta ordet mot skatt på arbeidende kapital

Det sier Knut Flakk, en av initiativtakerne bak Aksjon for Norsk Eierskap.

Formueskatt og risiko for nullskatteytere

Eierbeskatning og formuesskatt er mer sentralt i den politiske debatten enn på lenge. Det er nedslående å oppleve at enkelte politikere tilsynelatende ikke har ønske om å debattere basert på fakta, men tyr til populistiske påstander for å fremme egen ideologi. Påstander rundt nullskatteytere er et slikt eksempel.

Utanlandske kjøparar i kø

Interessa frå utanlandske investorar skaut fart i fjor haust, etter skatteauken regjeringa fekk gjennomslag for i Stortinget, mellom anna auka utbytte- og formuesskatt.

God dag, mann! – Økseskatt

Vi trenger en skattedebatt som tar utgangspunkt i virkeligheten, ikke i politiske slagord, skriver Roger Hofseth i Aksjon for norsk eierskap.

«Skatteflyktninger» utfordrer regjeringen

De flyttet til Sveits grunnet norsk skatt. Jens Rugseth og Tord Ueland Kolstad møtte næringsministeren til debatt om formueskatt på NRK.

Norsk riking-skatt ville tømt Oljefondet på 30 år

Hva hvis Oljefondet var eiet av en norsk riking som betalte full norsk skatt? På 30 år ville alle pengene vært borte. – Skattebelastningen er absurd, sier skatteprofessor Ole Gjems-Onstad.

Norge må lære av Sunnmøre

Skattepolitikken som rammer lokalt eide bedrifter hardest, må snus, skriver Venstre-leder Guri Melby.

Fullt hus for norsk eigarskap

Mange ville vise sin støtte til aksjonen for å fjerne skatt på arbeidande kapital.

– Norske bedrifter kan bli selde på billegsal

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 meiner svekka norsk eigarskap kan utgjere ei fare for oppkjøp av bedrifter frå utlandet.

Hvorfor reiser «rikingene» til Sveits?

SVs Kirsti Bergstø sa ryk og reis og møtte næringslivet til debatt sammen med næringsministeren.

Stormen fra Vest

Det er gledelig at kommentatorer i både VG og Dagsavisen har tatt til orde for å fjerne skatten.

«Formuesskatten kan ryke og reise»

Lars West Johnsen, politisk redaktør i Dagsavisen sier at «Formuesskatten er en politisk pingpong og en medial kjæledegge, og retorikken rundt den har blitt ganske så heftig.»

Vil senke skatte- og avgiftsnivået

Ola Borten Moe (SP) foreslo på SPs landsmøte å fjerne formueskatt på arbeidende kapital. Det ble dessverre nedstemt, men Senterpartiet fattet et vedtak om å lette skattetrykket på næringslivet. Det er et skritt i riktig retning. Høyre vedtok på sitt landsmøte å fjerne formueskatt på arbeidende kapital. Det er gledelig.

Beskatningen ødelegger bedriftene

– Det som også er viktig er at vi tar innover oss hvorfor noen har flyttet til Sveits. Grunnen er rett og slett at man har innført en beskatning som slår ut på bedriftene, og som ødelegger bedriftene. I stedet for å bygge opp og å skape arbeidsplasser, så gjør man det stikk motsatte, mener Flakk.

Laksegründer venter spent på grunnrenteskatten

Finansavisens Børsmorgen hadde besøk av Roger Hofseth, laksegründer og adm. direktør i Hofseth International den 22. mars 2023.

Reagerer på rammebetingelsene fra myndighetene

– Jeg eier en del av dette. Jeg kan ikke plukke ned en vegg av dette og sende den til han Vedum, sier Leif Arne Langøy.

Spis de rike – eller hvem brøt egentlig samfunnskontrakten?

«Kapitalismen, med privat eierskap og kanskje søkkrike eiere, var «dessverre» nødvendig for å skape verdier og økonomisk vekst. Hvis disse ble skjøvet ut, kunne vi bli stående igjen med en tungrodd planøkonomi med særdeles dårlige resultater i andre land.», sier politisk redaktør Erik Stephansen i Nettavisen i sin kommentar.

La oss få slutt på den ideologiske dragkampen om formuesskatten

Det trengs en erkjennelse av at privat formue og arbeidende kapital bør behandles forskjellig, skriver Kjell Magne Bondevik.